maxsbeton

GECOMBINEERDE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN MAXS BETON BV

 

A.  De onderhavige gecombineerde algemene voorwaarden hebben betrekking op de levering van betonmortel, het aanbrengen van betonvloeren en kelders, het verpompen van betonmortel, het uitvoeren van transportwerkzaamheden, de verhuur van transportmiddelen daaronder begrepen.

B.  De gecombineerde voorwaarden zijn als volgt ingedeeld:

I.    Algemeen: geldend voor alle onder A. genoemde onderdelen;

II.   Bijzondere voorwaarden levering betonmortel;

III.  Bijzondere voorwaarden levering van betonvloeren en kelders;

IV. Bijzondere voorwaarden voor het verpompen van betonmortel;

V.  Bijzondere voorwaarden voor transport en verhuur transportmiddelen.

De bijzondere voorwaarden prevaleren voor zover van de algemene voorwaarden wordt afgeweken.

 

I. Algemeen

Art. 1 – Algemeen, definities

a. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Maxs Beton BV, verder te noemen “verkoper”, uitgebrachte offertes en/of gesloten overeenkomsten tot verkoop en levering van onder A. genoemde producten en diensten.

b. Koper: wederpartij van verkoper.

Art. 2 - Toepasselijkheid

a. De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door verkoper uitgebrachte offertes en/of door hem gesloten overeenkomsten tot verkoop en levering van betonmortel. Algemene (inkoop-)voorwaarden van (potentiële) kopers zijn niet toepasselijk -ook niet naast de onderhavige gecombineerde algemene verkoopvoorwaarden– en mogelijke toepasselijkheid daarvan wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

b. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene verkoopvoorwaarden binden verkoper slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Behoudens dergelijke afwijkingen en/of aanvullingen blijven deze algemene verkoopvoorwaarden voor het overige van kracht.

Art. 3  – Totstandkoming overeenkomst

a. Offertes van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is aangegeven.

b. Verkoper kan verlangen dat de wederpartij een order schriftelijk, gespecificeerd naar prijs, soort en kwaliteit bevestigd. Indien de wederpartij aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft is verkoper niet gehouden de order uit te voeren.

Art. 4 – Leveringstermijn

a. De door koper aan verkoper opgegeven leveringstijden zijn indicatief.

b. Is koper een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst informatie ter beschikking te stellen, dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

c. Koper kan een overeenkomst niet wegens termijnoverschrijding ontbinden en verkoper is ter zake niet aansprakelijk, tenzij verkoper de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Art. 5 – Levering

a. De levering geschiedt in normale werktijd van verkoper, franco werk zoals door koper bij de opdracht opgegeven.

b. Koper wijst de losplaats aan en staat er onder alle omstandigheden voor in dat het vervoermiddel van verkoper de losplaats vanaf de openbare weg normaal en veilig kan bereiken en evenzo weer op de openbare weg naar de weg kan terugkeren. Indien gedurende de rit van het vervoermiddel van de verkoper van de openbare weg naar de losplaats, tijdens de lossing of tijdens de terugkeer van de plaats van lossing naar de openbare weg schade aan het vervoermiddel of de betonmortel wordt geleden, dan wel door het vervoermiddel schade aan verkoper of derden respectievelijk aan hen toebehorende goederen of personen in hun dienst wordt toegebracht, is koper voor deze schade aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen dat de schade veroorzaakt is ten gevolge van opzet of grove schuld van de bestuurder van het vervoermiddel. Indien verkoper wordt aangesproken tot vergoeding van schade als voren bedoeld, is koper verplicht verkoper terzake te vrijwaren en hem op diens eerste verzoek eventuele (proces-)kosten te vergoeden. Door koper respectievelijk door diens personeel geleden schade is voor rekening van de koper.

c. Het oprijden, lossen en afrijden dient zo snel mogelijk en zonder vertraging te kunnen geschieden. Indien één en ander meer tijd vergt dan overeengekomen, respectievelijk bij gebreke van een desbetreffende afspraak meer tijd vergt dan redelijk is, zijn de daaruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening van de koper.

d. Tenzij anders overeengekomen bepaalt de verkoper door middel van welk vervoermiddel geleverd wordt.

Art. 6 – Prijzen

a. Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

b. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende materiaalprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, belastingen enz. Indien deze kosten na het tot stand komen van de overeenkomst stijgen is verkoper bevoegd om deze kostenstijging aan koper door te berekenen. Een verlaging van genoemde kosten zal in mindering op de overeengekomen prijs gebracht worden.

 

 

 

 

 

 

Art. 7 – Soort en kwaliteit

De ter aflevering aangeboden betonmortel dient op dat moment te voldoen aan de alsdan geldende voorschriften en normen, indien en voorzover de toepasselijkheid daarvan is overeengekomen. Bij gebreke daarvan dient de betonmortel aan redelijke kwaliteitseisen te voldoen.

Art. 8 – Retourzendingen

Door koper bestelde doch niet afgenomen respectievelijk retour gezonden vrachten worden aan koper in rekening gebracht. Alle niet-afneming respectievelijk uit retourzending voortvloeiende schade voor verkoper dient door koper te worden betaald. Tenzij deze bewijst dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst.

Art. 9 – Betaling

a. Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht op vooruitbetaling of betaling bij aflevering te verlangen indien verkoper daartoe aanleiding ziet, geschiedt de betaling binnen 14 dagen na datum van desbetreffende factuur. Verkoper is bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van ten hoogste 3% in rekening te brengen wanneer de koper niet binnen 14 dagen betaalt, zulks onverminderd de verschuldigdheid door koper van rente zoals hierna onder b. bepaalt, na ommekomst van deze 14 dagen.

b. Bij niet-tijdige betaling raakt koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is over het achterstallige bedrag een direct opeisbare rente van 1,25% per maand verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. Verkoper mag voorts, voor zover hij tot een prestatie is gehouden onder enige met koper gesloten overeenkomst, de nakoming daarvan opschorten of de overeenkomst naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten, die voor verkoper verbonden zijn aan de inning van hetgeen koper aan verkoper verschuldigd is komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten (waaronder mede is begrepen een redelijke vergoeding voor door verkoper of zijn personeel aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 10% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 450,-.

c. Koper verleent op eerste verzoek aan verkoper, al dan niet aanvullende zekerheid voor de betaling.

d. Hetgeen koper uit hoofde van de overeenkomst aan verkoper verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in geval van: surseance van betaling of faillissement van koper of aanvraag daartoe, ondercuratelestelling of onderbewindstelling van koper, besluit van koper tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming, ontbinding van de vennootschap van koper, meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door koper. In de gevallen van (aanvraag tot) surseance van betaling of faillissement is verkoper bevoegd alle overeenkomsten met koper met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer deze niet binnen 8 kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar het oordeel van verkoper passende zekerheid voor al hetgeen koper aan verkoper verschuldigd is en nog zal worden, heeft verstrekt, zulks onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding.

Art. 10 – Overmacht

a. Verkoper is niet gehouden de overeenkomst uit te voeren indien dit onmogelijk wordt gemaakt respectievelijk bemoeilijkt wordt door overmacht, waaronder verstaan wordt een buiten de macht van de verkoper gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid, zoals: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, werkstaking, boycot, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard ook, machineschade, diefstal, zodanig ziekteverzuim van personeel van verkoper dat de uitvoering van de overeenkomst ernstig wordt belemmerd, vorst, storm of ander onwerkbaar weer, tekortschieten van toeleveranciers, transporteurs en/of andere derden die door verkoper ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, belemmerde scheepvaart, maatregelen van de overheid die een belemmering opleveren, natuurrampen.

b. Verkoper is bevoegd de overeenkomst in geval van overmacht te ontbinden. Deze ontbindingsbevoegdheid komt verkoper ook toe in geval van tijdelijke overmacht.

Art. 11 – Tekortkomingen, aansprakelijkheid voor schade

a. Koper dient een tekortkoming met betrekking tot de kwaliteit, al bedoeld in art. 7, of de hoeveelheid van de geleverde betonmortel terstond nadat hem van deze tekortkoming is gebleken of hem deze redelijkerwijs had moeten blijken, aan verkoper te melden. Koper is gehouden om eventuele overige tekortkomingen in de levering binnen 8 kalenderdagen na datum van levering, schriftelijk aan de verkoper te melden, op straffe van verval van recht van beroep op een tekortkoming, die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen die termijn ontdekt en gemeld had kunnen worden. Indien de koper ten genoegen van verkoper aantoont dat de tekortkoming op de datum van levering niet geconstateerd kon worden, vangt genoemde termijn van 8 kalenderdagen aan op de dag waarop de tekortkoming wel te constateren viel. Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen als hiervoor bedoeld en verkoper na daartoe redelijke gelegenheid te zijn geboden er niet in slaagt alsnog aan zijn leveringsplicht te voldoen. Alsdan is koper tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

b. Indien koper, met inachtneming van de bepalingen van dit artikel en met name van de daarin gestelde termijnen, stelt dat de kwaliteit respectievelijk eigenschappen van door verkoper geleverde betonmortel een tekortkoming vertonen, wordt een deskundigenrapport opgemaakt door een in overleg met verkoper aan te wijzen deskundigenbureau.

c. Indien de betonmortel niet aan de overeenkomst voldoet is verkoper voor de dientengevolge geleden schade aansprakelijk, onder de navolgende voorwaarden en beperkingen. Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen na drie (3) jaar, te rekenen vanaf de datum van levering.

d. Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade in de vorm van:1.Dood of letsel van personen en beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken, alsmede daaruit voortvloeiende schade; 2. De kosten van het opruimen, uitbouwen, wegnemen of blootleggen van door de verkoper geleverde gebrekkige betonmortel en de kosten voor het weer inbouwen, opbouwen of aanbrengen van opnieuw geleverde deugdelijke betonmortel en alle daaruit voortvloeiende gevolgschade (waaronder bedrijfsschade); 3.Voornoemde schade komt in aanmerking tot een bedrag van maximaal € 450.000,- per schadegeval per bouwwerk; 4. De kosten van opnieuw te leveren betonmortel ter vervanging, verbetering of herstel van gebrekkige betonmortel, waaronder begrepen de transportkosten.

Art. 12 – Vorderingen

Overige vorderingen van koper, anders dan in verband met art. 11 bedoelde tekortkomingen, dienen binnen zes (6) maanden na (het overeengekomen tijdstip van) levering schriftelijk bij verkoper te zijn ingediend, bij gebreke waarvan deze vorderingen vervallen.

Art. 13 – Aansprakelijkheid van verkoper bij wederverkoop

Indien koper als wederverkoper van de door verkoper geleverde betonmortel optreedt, zal koper jegens zijn afnemer bedingen dat verkoper jegens die afnemer niet aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 11. Indien koper en diens afnemer toepasselijkheid op hun overeenkomst van deze algemene voorwaarden zijn overeengekomen, dient de voorgaande bepaling gelezen te worden als de door koper jegens zijn afnemer ten behoeve van zijn verkoper te bedingen uitsluiting van aansprakelijkheid.

Art. 14 – Bevoegde rechter, slotbepaling

a. Van eventuele geschillen neemt in eerste aanleg kennis de rechter binnen wiens rechtsgebied verkoper is gevestigd, zulks onverminderd het recht van verkoper zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter. Ingeval de vordering tot de competentie van de Kantonrechter behoort, gelden de wettelijke bevoegdheidsregels. Desgewenst kunnen partijen overeenkomen het verschil door arbitrage te doen beslechten.

b. Indien één of meer artikelen uit deze Gecombineerde Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overeenkomst en de overige Gecombineerde Algemene Voorwaarden van kracht. De artikelen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door artikelen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen artikelen.

Art. 15- Eigendomsvoorbehoud

a. Verkoper behoudt zich de eigendom van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken voor, totdat alle

huidige en toekomstige vorderingen op koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zullen zijn voldaan.

b. Zolang verkoper van koper geen volledige betaling heeft ontvangen, blijven de door ons geleverde producten, goederen en diensten, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van verkoper.

c. Dit eigendomsvoorbehoud blijft bestaan indien verkoper uit andere hoofde nog enige vordering op de koper heeft, liquideert, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of indien er beslag op de goederen wordt gelegd.

d. Het is de opdrachtgever/koper verboden om zolang de goederen ingevolge de eerdere leden van dit artikel nog ons eigendom zijn, daden van beschikking, zoals bijvoorbeeld het vestigen van een pandrecht, met betrekking tot de verkochte goederen te verrichten.

 

 

 

 

   II.   Bijzondere voorwaarden levering betonmortel

Art. 1 – Geschil over hoeveelheden

Bij een verschil van 5% of minder tussen de overeengekomen hoeveelheid te leveren betonmortel en de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid betonmortel, wordt verkoper geacht zijn leveringsplicht geheel te zijn nagekomen.

 

Art. 2 – Ongewone levering/hoeveelheden

Indien koper levering buiten de normale werktijden van verkoper wenst of indien koper levering wenst van een geringere hoeveelheid betonmortel dan overeenstemt met de maximum capaciteit van het vervoermiddel waarmee verkoper de betonmortel kan afleveren, dan is verkoper gerechtigd ter zake een extra vergoeding respectievelijk de prijs van deze minimum hoeveelheid in rekening te brengen.

Art. 3 – Uitsluiting aansprakelijkheid

a. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de hoedanigheid van betonmortel waaraan, op verzoek van koper, water of andere materialen zijn toegevoegd.

b. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ten verzoeke van koper gedoseerde hulp- of vulstoffen.

c. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de wijze waarop de betonmortel na aankomst op het werk wordt verwerkt.

d. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit adviezen met betrekking tot nog te leveren of geleverde betonmortel, gegeven door een andere dan door de directie.

e. Verkoper is niet verantwoordelijk voor aan koper aangewezen werknemers van verkoper, ongeacht of deze adviezen zijn gegeven voor de totstandkoming van de overeenkomst dan wel daarna.

f.  Andere schade dan hiervoor aangegeven, bijvoorbeeld wegens te late levering als bedoeld in art. 4 onder b. van de algemene voorwaarden, wordt vergoed tot 50% van de netto factuurwaarde –(zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen)- van die leverantie waarmee de schade verband houdt, met dien verstande dat van deze schade nimmer meer wordt vergoed dan € 25.000,-. Rechtsvorderingen ter zake van dergelijke schade vervallen één (1) jaar na ontdekking van de schade.

g. Indien verkoper, al dan niet tegen vergoeding ontvangstbakken of andere zaken ter beschikking van verkoper heeft gesteld, is koper aansprakelijk voor alle schade die direct of indirect door of in verband met het gebruik van de ontvangstbakken of andere zaken wordt toegebracht aan verkoper. Verkoper is ter zake niet aansprakelijk en koper zal verkoper vrijwaren ter zake van de door derden geleden schade.

h. Koper is aansprakelijk jegens verkoper ter zake van, respectievelijk koper vrijwaart verkoper tegen vorderingen van derden ter zake van schade veroorzaakt door handelingen van werknemers van verkoper, verricht in het kader van een door deze werknemers ingevolge een tot hen gericht verzoek van koper voor koper verrichte dienst, die geen deel uitmaakt van de overeenkomst.

i.  Koper vrijwaart verkoper tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van de geleverde betonmortel voor zover die schade in feite het gevolg is van de wijze waarop koper de betonmortel, na aankomst op het werk, heeft verwerkt. Koper vrijwaart verkoper voorts tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden in verband met respectievelijk ten gevolge van (de wijze van) uitvoering van de overeenkomst door verkoper behoudens voor zover koper aantoont dat verkoper in de verhouding tot koper voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan koper heeft te vergoeden.

 

   III.  Bijzondere voorwaarden levering van betonvloeren en kelders

Art. 1

a. Alle offertes zijn gebaseerd op de gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt, dan wel heeft doen verstrekken. Indien bijzondere eisen aan de vloer of de vloerbedekking worden gesteld, zoals chemische inwerkingen, ongewone temperaturen, gebruik voor rolstoelen, hoge belastingen etc. dan moeten deze eisen schriftelijk door de koper worden meegedeeld. Indien de door of namens koper verstrekte maten of tekeningen onjuist blijken te zijn, of bij gebrek van voldoende peilmaten voor het aanbrengen van de vloer, komen alle daaruit ontstane schade en extra kosten voor rekening van koper.

b. Voor alle maatvoeringen gelden de ruwbouwmaten, vermeerderd met drempels en nissen. Voor kolommen, pilasters, in- of voorsprongen etc., met een oppervlak van 1 m² of minder per stuk worden in verband met snijverlies en meerwerk, niets in mindering gebracht.

c. Stelwerk, bekisting, trappen, banden, ribben, dilataties en goten etc. zijn nimmer in de offerte inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

d. Bij uitvoering van het werk in het winterseizoen komen de kosten van voorzieningen voor vorstvrij doorwerken voor rekening van koper.

e. Onder oplevering wordt verstaan het feitelijk ingewerkt hebben van de materialen door verkoper en het feitelijk beëindigen van het werk. Oplevering vindt eveneens plaats doordat koper volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Art. 2

a. Wegens de noodzaak vloeren in éénmaal af te werken, kan het gebeuren dat het gladstrijken ’s nachts wordt voortgezet. Indien als gevolg van het geluid dat veroorzaakt wordt door de motoren van werktuigen deze werken tot ’s morgens stil gelegd worden, door welke oorzaak of instantie ook, is verkoper voor  geen enkele schade die daarvan het gevolg is aansprakelijk.

b. Verkoper aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade met betrekking tot oppervlakten die worden gewijzigd, moeilijkheden die ontstaan bij de uitvoering voor zover niet aan verkoper toe te rekenen, bevoorrading die niet aan verkoper kan worden toegerekend en alle andere oorzaken die een goede uitvoering van het werk belemmeren.

Art. 3

a. Alle waterafvoeren dienen aangesloten te zijn, dit om het normaal verhardingsproces zijn normale gang te laten gaan.

b. Ter plaatste van de buitengevels dient de constructie van het gebouw zodanig voorzien te worden dat de schade door opvriezen van de koffer vermeden wordt.

c. Constructies in de ondergrond (zoals funderingen) dienen zodanig te zijn geconstrueerd dat deze niet rechtstreeks in aanraking komen met de betonvloer, zodat “harde ruggen” vermeden worden.

d. De in te werken stukken zoals sterfputten, afvoerputten, roosters, kanalen, deurdrempels, L-ijzers, etc. zullen door de koper op gelijke hoogte van de vloer worden aangebracht.

e. Bij uitvoering in de open lucht is verkoper niet aansprakelijk voor schade aangericht door weersomstandigheden (o.a. water, zonnestralen, wind, etc.).

f.  Bij hellende vloeren dienen deze tenminste 1,5 cm/m¹ te zijn om aan een goede afwatering te kunnen voldoen.

g. Om scheurvorming te voorkomen worden krimpvoegen aangebracht om deze scheuren gedeeltelijk te voorkomen: zagen gebeurt op maximum 1/3 van de dikte van de vloerplaat, het oppervlak tussen de panelen bedraagt tussen de 36 en 25 m², tenzij anders overeengekomen blijven de voegen open.

h. Indien er reeds een bestaande ondervloer is aangebracht en er geen krimpvoegen zijn voorzien, is verkoper niet aansprakelijk voor scheurvorming in het nieuwe vloeroppervlak, ondanks dat deze behoorlijk zal zijn gezaagd.

i.  De veranderlijke kleuren van het cement en de toevoeging van pigmenten hieraan laten in het algemeen erkende bewerkingen toe.

j.  Op de afgewerkte vloerplaat verstuift verkoper indien overeengekomen een curing compound ter begunstiging van een volledige hydratatie van het cement. Na een bepaalde tijd droogt deze curing compound op en wordt door het gebruik en het onderhoud verwijderd. Het aspect van de vloerplaat wordt pas homogeen na de volledige verwijdering van het curing compound en een juist onderhoud dat voldoende lang heeft geduurd.

Art. 4

a. Koper dient ervoor zorg te dragen dat bij de aanvang en uitvoering van de ondervloeren de ruwbouwvloeren vrij zijn van kalk, cement, verf, olie, vuilresten, dat deze voldoende vorm- en drukvast zijn en geen vuile plekken bevatten (zgn. sliklagen). De ruimtes waarin gewerkt moet worden moeten glas- en waterdicht zijn. Zij moeten ter beoordeling van verkoper voldoende droog, verlicht, verwarmd en tochtvrij zijn.

b. Koper stelt om niet water, (kracht)stroom en elektriciteit beschikbaar op een eenvoudig te bereiken plaats. Voor de te gebruiken machines dient elektriciteit van voldoende capaciteit aanwezig te zijn en van de koper wordt medewerking verwacht voor het doen functioneren van deze machines, onder andere voor wat betreft de toe- en doorvoer van de stangen.

c. Koper dient ervoor te zorgen dat steigers, kranen en liften voldoen aan de daarvoor te stellen eisen en indien nodig om niet aan verkoper ter beschikking te stellen.

d. Koper is aansprakelijk voor het beschadigen of zoekraken van materialen en gereedschappen, machines daaronder begrepen. Voor het opbergen van deze goederen dient hij een afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen.

e. Koper is aansprakelijk voor beschadiging van gereedgekomen vloeren door hemzelf, zijn personeel of derden.

Art. 5

a. Als meerwerk wordt beschouwd alle door de koper gewenste werkzaamheden en leveranties die niet in de offerte zijn inbegrepen, alsmede alle door de koper gewenste wijzigingen.

b. De verkoper zal het opgegeven meerwerk, zo hij dit wenst te aanvaarden, zo spoedig mogelijk bevestigen. De overeenkomst tot het verrichten van meerwerk is tot stand gekomen indien de koper niet binnen drie dagen na dagtekening van de bevestiging heeft laten weten af te zien van het opgedragen meerwerk.

c. Op de overeenkomst tot het verrichten van meerwerk zijn dezelfde bepalingen van toepassing als de oorspronkelijke overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

d. Het feit dat de verkoper niet bereid is het meerwerk te verrichten kan er nooit toe leiden dat de oorspronkelijke overeenkomst wordt beëindigd, geannuleerd, ontbonden of hoe dan ook feitelijk of juridisch als niet bestaand beschouwd. Tevens kan dit niet leiden tot enige inhouding, weigering tot betaling van bedragen die koper verschuldigd is op grond van de oorspronkelijke overeenkomst.

 

 

Art. 6

Alle extra kosten worden aan koper in rekening gebracht:

a. kosten van vergeefse reizen en andere kosten, veroorzaakt doordat de uitvoering van het werk niet op de afgesproken datum begonnen kan worden of doordat het werk niet geregeld of zonder onderbreking kan worden uitgevoerd, al dan niet als gevolg van bouwkundige omstandigheden die niet aan de verkoper te wijten zijn;

b. alle kosten veroorzaakt doordat de door of vanwege koper verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn;

c. alle kosten veroorzaakt doordat de koper geen zorg heeft gedragen te voldoen aan het gestelde in art. 4;

d. alle kosten veroorzaakt door het feit dat de aan te voeren materialen, gereedschappen en machines niet onmiddellijk naast de bouw kunnen worden geplaatst, alsmede indien de afstand meer dan 30 meter bedraagt, als ook indien specie in meerdere kruiwagens moet worden gestort;

e. alle kosten veroorzaakt doordat de koper niet die medewerking aan de verkoper verleent die hij redelijkerwijs dient te verlenen.

Art. 7

a. De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade, veroorzaakt door gebreken aan het geleverde zal nimmer het netto factuurbedrag van het geleverde te boven gaan. Overige directe of indirecte schade waaronder van derden of winstderving, wordt nimmer vergoed.

b. De gegrondheid van de klacht kan tot niets anders hetzij verbetering, hetzij vermindering van de aanneemsom leiden.

c. Bij verbetering zijn ondergeschikte kleurafwijkingen en geringe hoogteverschillen in het vloeroppervlak aanvaardbaar.

d. Onoordeelkundige behandeling van het vloeroppervlak, zoals bijv. het met water en zeep reinigen voor de kit volledig gedroogd is, of onvoldoende zorg voor het vloeroppervlak, maakt een klacht ongegrond.

e. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

f.  Reclames over de vloer dienen binnen 8 dagen na beëindiging van onze werkzaamheden schriftelijk en duidelijk omschreven ter kennis van verkoper te worden gebracht.

g. Eventuele scheurvorming als gevolg van krimp, kruip, zettingen in het gebouw alsmede zettingen in de ondergrond c.q. ondervloer en ook als gevolg van craquelé valt buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper.

h. De vloer wordt vervaardigd volgens de normen en meetmethodes van het WTCB voor normale (industriële) vloeren.

 

   IV. Bijzondere voorwaarden voor het verpompen van betonmortel

Art. 1 – Definities

Het in opdracht van koper met behulp van één of meer pompen met bijbehorende leidingen transporten van betonmortel over de afstand tussen enerzijds het voertuig of betonmortel producerend voertuig dan wel silo of ontvangstbak waaruit die betonmortel ter plaatse van het werk wordt gelost en anderzijds de plaats op het werk waar de betonmortel verwerkt moet worden.

Art. 2 – Uitvoeringstijd

a. Indien koper een afroep ongedaan maakt op een tijdstip gelegen later dan tweemaal 24 uur voorafgaand aan het tijdstip waartegen de afroep is gedaan, is koper voor alle uit deze annulering voortvloeiende kosten en schade jegens verkoper aansprakelijk.

b. Wanneer bij de aanvoer en/of opstelling van de pomp(en) de aanvoer en/of aanleg van de leidingen dan wel bij het demonteren en/of het wegvoeren van de pomp(en) en leidingen enige niet aan de verkoper toe te rekenen vertraging ontstaat, kan verkoper aan koper de daaruit voortvloeiende kosten en schade in rekening brengen. Koper is de meerkosten verbonden aan het ingevolge het verzoek van koper verrichten van pompdiensten buiten de normale werktijden van verkoper, als bepaald door verkoper, verschuldigd.

 

 

 

 

Art .3 - Uitvoeringswijze

a. Koper dient ervoor zorg te dragen dat elke pomp kan worden opgesteld op een goed bereikbare, berijdbare en veilige plaats, zulks ter beoordeling van verkoper en binnen het bereik van een goed functionerende drinkwateraansluiting met een diameter van 18 mm. Koper dient ervoor te zorgen dat de leidingen tussen pomp en stortplaats tijdig op de vereiste wijze gelegd kunnen worden en niet aan gevaar van beschadiging bloot staan.

b. Koper dient in overeenstemming met het tussen partijen terzake overeengekomen kosteloos en in voldoende mate hulp te verstrekken bij het opstellen van de pomp(en), het in overleg met verkoper leggen van leidingen, het uitvoeren van de pompdiensten en het verwijderen en schoonmaken van pomp(en) en leidingen, waarbij verkoper door koper wordt gevrijwaard voor alle aansprakelijkheid voor handelingen van het door koper beschikbaar gestelde personeel.

Art. 4 – Hulp door koper

a. De in het vorige artikel bedoelde hulp omvat meer specifiek:

1. het ter beschikking stellen van hulpkrachten, van hef-, transport- en ander nodig materieel;

2. het ervoor zorgdragen dat de opstelling van de pomp(en) kan geschieden op een verkeersveilige plaats en dat eventueel vereiste vergunningen van de overheid of van derden verkregen zijn;

3. het ervoor zorgen dat de nodige bijkomende werkzaamheden tijdig en deugdelijk worden verricht en wel in het bijzonder: het maken en aanbrengen van ondersteuningsconstructies voor de leidingen, beugels daarvoor, loopbruggen, klimconstructies etc. kortom, al die werkzaamheden die noodzakelijk zijn om verkoper vlot en zonder tijdverlies de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren;

4. het ervoor zorgdragen dat bij de aanvang van de stort voldoende smeerbed beschikbaar wordt gesteld, zodat storingsvrij gepompt kan worden. Afhankelijk van de leidinglengte of van de leidingdiameter kan per pomp 1 m³ smeerbed worden verlangd.

b. Opdrachtgever dient de door de betonpomp machinist ingevulde formulieren, vermeldende gegevens over werktijden, verpompte hoeveelheden, pompafstand en pomphoogte, desgevraagd te tekenen voor akkoord.

c. Ingeval verkoper de betonmortel niet levert dient koper er zorg voor te dragen dat de te verpompen betonmortel wordt geleverd volgends de door de overheid gestelde normen (NEN-norm) en niet afwijkt van de samenstelling waarmee verkoper zich van tevoren akkoord heeft verklaard.

d. Eventuele wijzigingen in de samenstelling van de betonmortel dienen tijdig aan verkoper kenbaar te worden gemaakt, waarbij verkoper zich het recht voorbehoudt om het verpompen van de betonmortel van afwijkende samenstelling te weigeren, dan wel om hiervoor aparte toeslagen in rekening te brengen.

e. De schade geleden door verkoper en/of derden doordat de betonmortel afwijkt van de tevoren opgegeven samenstelling en/of doordat verkoper weigert afwijkende betonmortel (verder) te verpompen, is voor rekening van de koper.

Art. 5 – Aansprakelijkheid voor schade

a. In afwijking c.q. als aanvulling op de onder I vermelde algemene voorwaarden geldt dat verkoper niet aansprakelijk is terzake ven de verwerkbaarheid en de kwaliteit van de verpompte betonmortel.

b. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van verkeerde, resp. ondeskundige bediening van de stortbuis en hulpstukken door personeel van koper.

c. Ingeval het verpompen van betonmortel plaatsvindt bij hoge temperaturen of bij temperaturen beneden het vriespunt, is verkoper niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van stagnaties van welke aard ook, noch voor de gevolgen van eventueel voortijdige beëindiging van het storten.

d. Voor schade uit of in verband met het verrichten van pompdiensten is verkoper jegens koper slechts aansprakelijk indien en voor zover koper onomstotelijk heeft aangetoond dat deze schade het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis, waarvoor verkoper rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.

e. Schade, voor zover bestaand uit gederfde winst of verminderde opbrengst dan wel bedrijfsschade, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking. Andere schade dan hiervoor bedoeld wordt vergoed tot 50% van de netto factuurwaarde (ex. BTW) waarmee de schade verband houdt. Deze vergoeding geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit de uitvoering van deze pompdienst voortvloeit.

f.  Onverminderd het in het hiervoor staande bepaalde komt alleen voor vergoeding in aanmerking de schade die binnen 48 uur na het verrichten van de pompdienst schriftelijk aan verkoper is gemeld. Gaat het om schade die niet bij nauwgezette keuring direct na het verrichten van de pompdienst kan worden ontdekt, dan komt voor vergoeding in aanmerking schade die binnen 48 uur na ontdekking wordt gemeld, onverminderd hetgeen in het hierna volgende is bepaald.

g. Op straffe van algeheel verval van het recht op schadevergoeding dient koper alle door verkoper gewenste medewerking te verrichten bij zijn onderzoek naar de oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.

h. Rechtsvorderingen terzake van schade vervallen binnen zes (6) maanden na het verrichten van de pompdienst.

i.  Verrekening met niet door verkoper erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorderingen is niet toegestaan.

Art. 6 – Schade aan pompmaterieel

a. Koper is aansprakelijk voor schade welke bij of in direct verband met het verpompen van betonmortel is ontstaan aan de daartoe door verkoper gebezigde pompen en leidingen, tenzij koper bewijst dat het ontstaan van de schade niet aan hem kan worden toegerekend, omdat deze niet het gevolg is van schuld van hem of zijn personeel of door hem ingeschakelde personen, noch krachtens de wet of in het verkeerd geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Wanneer de schade is opgetreden ten gevolge van de kwaliteit van de verpompte  betonmortel of ten gevolge van handelingen van personen die koper te zijner behoefte heeft ingeschakeld, dan komt bedoelde schade steeds voor rekening van koper.

b. Koper staat ervoor in dat er geen schade ontstaat aan het voertuig en overig materieel van verkoper gedurende de tijd dat dit, in verband met de uitvoering van de overeenkomst, op het bouwterrein aanwezig is. Koper is niet aansprakelijk indien en voor zover de schade is ontstaan ten gevolge van eigen schuld van verkoper en/of van zijn personeel en/of ten gevolge van gebreken in het door verkoper gebruikte materieel. De bewijslast terzake rust op koper.

 

V. Transport en verhuur van transportmiddelen

Art. 1

a. Op het binnenlands vervoer zijn de A.V.C.-voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan in deze gecombineerde algemene en bijzondere voorwaarden niet van wordt afgeweken.

b. Rechtsvorderingen gegrond op de vervoersovereenkomst verjaren door verloop van één (1) jaar. Artikel 8:1713 BW is van toepassing voor de aanvangstijden van de verjaring.

c. De onderhavige bepalingen hebben betrekking op zowel vervoerswerkzaamheden voor een afzender als verhuur (met chauffeur) van transportmiddelen en daarmee verwant materieel.

Art. 2

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst terzake vervoerswerkzaamheden waaronder tevens begrepen de verplaatsing van goederen op welke wijze ook, opslag van goederen, het laden en lossen van vervoersmiddelen, bergingswerkzaamheden, montage en demontage, constructiebouw, etc.

b. De uitvoering van een verstrekte opdracht is geheel voor risico en verantwoordelijkheid van koper, ook ingeval van schuld en nalatigheid zijdens verkoper inclusief zijn personeel of daarmee gelijk te stellen schuld van zijn personeel of door hem ingeschakelde hulppersonen. Verkoper aanvaard uitsluitend aansprakelijkheid voor opzet of daarmee gelijk te stellen schuld van zijn personeel of door hem ingeschakelde hulppersonen.

c. Alle schaden of nadelen, veroorzaakt door, voorgevallen bij of op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de opdracht, komen ten last van de koper die, waar nodig, verkoper volledig vrijwaart voor aanspraken van derden, waaronder ook begrepen zijn de partijen bij door verkoper en/of koper gesloten overeenkomsten. Schade, voor zover die uitsluitend is toegebracht aan een verkoper in eigendom toebehorend bedrijfsmiddel, komt voor rekening van verkoper voor zover koper bewijst dat dergelijke schade uitsluitend is veroorzaakt door personeel van verkoper of door hem ingeschakelde hulppersonen.

d. De uitsluiting van aansprakelijkheid van verkoper en de daarmee corresponderende vrijwarings verplichtingen van de koper zijn algemeen. Zij omvatten derhalve ook de aansprakelijkheid voor merken, stukstal, hoeveelheden, gewichten, maten etc.; voor tijdsduur en vertraging, met alle daarin samenhangende schade of nadelen, zoals het verschuldigd worden van extra tarieven, boeten overliggelden enz.; voor opslagterrein, opslagplaatsen, ligplaatsen etc.; voor alle installaties, werk-tuigen en hulpmiddelen; voor eigen en vreemd personeel en ingeschakelde vreemde firma’s enz. enz.

e. De uit deze voorwaarden voortvloeiende uitsluiting van de aansprakelijkheid en de daarmee corresponderende verplichting tot vrijwaring door de koper, geldt tevens ten aanzien van personeel van verkoper en de door hem ingeschakelde hulppersonen, ingeschakelde adviseurs, enz.

Art. 3

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, heeft verkoper te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van door verkoper ingeschakelde derden gelden, waarbij koper reeds nu voor alsdan verklaart dat de door verkoper ingehuurde derden, desnoods achteraf, zich op deze voorwaarden kunnen beroepen zonder dat overigens deze machtiging enigerlei verplichting jegens verkoper zou kunnen doen ontstaan.

Art. 4

a. Grondstofprijzen zullen telkens naar evenredigheid worden verhoogd, indien o.a. de bagger- en scheepstarieven stijgen, zulks ook ten aanzien van reeds lopende orders voor zover daartoe nog niet is afgeleverd.

b. De prijs of tarief is uitsluitend bedoeld als het loon voor de door verkoper ondernomen prestatie met inbegrip van de normaal daartoe behorende kosten.

c. Onder prijs of tarief vallen dus niet heffingen van overheid- of andere instanties zoals terzake van invoerrechten, boetes, enz., noch garanties over zekerheden aan wie dan ook te geven, noch kosten voor politiebegeleiding of voor andere voorgeschreven verplichtingen. Deze worden, indien niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien, afzonderlijk doorberekend.

d. Wij zijn gerechtigd vooraf betaling c.q. depot of zekerheid te eisen.

e. Bij prijzen of tarieven, gebaseerd op de tijdsduur, zoals bijv. bij verhuur of ter beschikkingstelling van transportmiddelen, personen, zaken of ruimten, begint de tijd te lopen vanaf het moment dat de persoon of de zaak/ goed in verkopers bedrijf (of eventueel op een ander door verkoper aangewezen plaats) ter beschikking van de koper is gesteld en wel tot aan het moment dat de betreffende persoon en/of zaak/goed op dezelfde plaats weer volledig verkoper ter beschikking staat. De tijd wordt echter zondermeer verlengd met de tijd nodig voor eventuele reparaties van schade die tijdens de ter beschikkingstelling is ontstaan, indien koper voor de desbetreffende schade op grond van deze voorwaarden heeft op te komen.

f.  Blijkt achteraf dat de terreinen niet goed te bereiken of te berijden zijn, waardoor meer dan normale vertraging ontstaat, dit ter beoordeling van verkoper, dan heeft verkoper het recht de bedongen prijzen of tarieven te verhogen, met alle daardoor veroorzaakte meerkosten.

g. Mocht de gesteldheid van de terreinen van zodanige aard zijn dat de uitvoering van de opdracht niet dan met groot risico voor materieel en/of personen zou kunnen geschieden, zulks ter beoordeling van verkoper, dan heeft deze het recht de opdracht onuitgevoerd te laten en het materieel terug te laten keren. Voor de tijdsduur verstreken tussen het vertrek van het materieel en de terugkomst heeft verkoper alsdan recht op dezelfde betaling welke verkoper zou zijn toegekomen indien de opdracht wel uitgevoerd was.

Art. 5

a. De koper dient zodra zaken, ruimten en/of personen, één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet ingevolge verhuur en/of uitvoering van de opdracht ter beschikking worden gesteld, binnen twaalf (12) uur schriftelijk te reclameren terzake van eventuele gebreken.

b. Na ommekomst van deze termijn is ieder recht van verkoper te dier zake vervallen en worden alle gebreken geacht te zijn ontstaan gedurende de tijd der beschikkingstelling, zodat de koper daarvoor aansprakelijk is.

c. Indien koper niet binnen zes (6) maanden na het einde der uitvoering van de opdracht terzake van schade bij de bevoegde rechter zou hebben gedagvaard is zijn recht om zulks te doen vervallen, ook ingeval hij een andere dan contractuele actie zou willen instellen.

d. Door in bepaalde gevallen geen beroep te doen op deze gecombineerde algemene voorwaarden of één of meer daarin opgenomen bepalingen, dan wel afstand te doen van een daarop reeds eerder gedaan beroep, geeft verkoper geen enkel recht prijs. Verkoper behoudt ook in dat geval steeds het recht in ieder stadium alsnog een beroep op deze voorwaarden en bepalingen te doen.

 

Art. 6

De aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door gebreken aan het geleverde, zal nimmer het netto factuurbedrag (ex BTW) van het geleverde te boven gaan. Overige directe of indirecte schade, waaronder schade van derden of winstderving, wordt nimmer vergoed.

 

Maxs Beton BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nr. 67152732. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn op 21 juli 2017.

 

 

 

Webdesign: MooiMerk